Suunnittelu ja toteutus

Suomenlinnan digiopas on uudenlainen kohdeopas, mikä palvelee kävijävirtoja intuitiivisesti ja kontekstuaalisesti

Suomenlinna on yli miljoonalla vuosittaisella kävijällä Suomen vierailluimpia matkailukohteita. Kävijävirtojen opastaminen on ollut alueella haastavaa, sillä maailmanperintökohteena suojellulle alueelle mm. fyysisten opasteiden rakentaminen vaatii tarkkaa harkintaa. Kävijävirtojen ohjausta, sijaintiperustaista opastusta ja palveluiden löydettävyyttä parantamaan toteutettiin palvelumuotoilun keinoin konsepti kontekstuaalisesti palvelevasta matkailijan kohdeoppaasta.

Suomenlinnan hoitokunnan palvelukonsepti

Matkailijan kohdeopas

Matkailijan kohdeopas on palvelumuotoilun menetelmin syntynyt teknisesti verifioitu digitaalinen Suomenlinnan hoitokunnan palvelukonsepti. Konseptissa on ratkaistu moninaisia Suomenlinnan matkailijoiden ja pääkaupunkiseudun kävijöiden opastukseen, alueen yrittäjiin ja asukkaisiin liittyviä tarpeita ja haasteita. Konseptin tekninen toteutus on käynnissä ja se valmistuu kesäksi 2021.

Suunnitteluprojektilla oli kunnianhimoinen tavoite yhdistää koko monimuotoinen Suomenlinna kaikkine eri palveluineen, vierailukohteineen ja nähtävyyksineen yhteen intuitiivisesti käytettävään monimuotoisten kävijäryhmien tarpeet huomioivaan ratkaisuun. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli myös huomioida alueen yrittäjien liiketoiminnalliset tarpeet sekä paikallisten asukkaiden toiveet asuinympäristön kehittämiseksi.

Projektissa suunniteltiin erityisesti mobiilikäytön sujuvuutta painottava palvelukonsepti, mikä mahdollistaa vierailukohteen koko palvelutarjonnan ja nähtävyyksien selaamisen karttapohjaisesti tai katalogina, oman vierailun suunnittelun ja alueen monimuotoiseen historiaan tutustumisen. Konsepti parantaa palveluiden löydettävyyttä laskemalla kävelyreitit palveluiden välillä ja nostamalla kontekstuaalisesti esiin lähellä olevia kiinnostavia palveluita ja kohteita.

Palvelun suunnitteluprosessi toteutettiin iteratiivisena ja inkrementaalisena muotoiluprojektina. Työskentelytapaa ohjasi merkittävästi käynnissä ollut pandemia, jonka vuoksi alkutapaamisten jälkeen siirryttiin verkkotyöskentelyyn. Projekti nojasi vahvasti työpajatyöskentelyyyn yhdessä Suomenlinnan hoitokunnan asiantuntijoiden, kohdeoppaiden, paikallisten asukkaiden ja saaren yrittäjien kanssa.

Kohderyhmät tunnistettiin tarpeineen kävijätutkimuksien pohjalta ja niille määriteltiin suunnittelutyötä ohjaavat profiilikortit. Projektin aikana toteutettiin konseptin keskeisten käyttötapausten osalta käyttäjätutkimus. Viruspandemian vuoksi työpajat ja käyttäjätutkimus toteutettiin etäyhteyksien yli ja varsinaisten ulkomaalaisten turistien sijaan haastateltiin Helsingissä asuvia vaihto-opiskelijoita ulkomaalaisten matkailijoiden sijaan.

Lopputuloksena syntyi kokonaisvaltaisesti palveleva kohdeopas, joka kannustaa vierailuun, vaikka kohde ei olisi vielä tuttu tai oma liikkuminen olisi haasteellista, helpottaa palveluiden löytämistä ja auttaa navigoimaan kohteiden välillä, muistuttaa ennakoivasti lähtevästä lautasta ja huolehtii turvallisuudesta vaaranpaikoista varoittamalla.

  • Viipymän kasvattaminen palveluohjausta parantamalla
  • Keskioston nostaminen yrittäjien palvelunostoin
  • Vierailuun rohkaiseminen, vaikka kohde ei olisi tuttu ja aikaa rajallinen määrä
  • Palvelukokemuksen parantaminen kontekstisidonnaisin ratkaisuin
  • Esteettömyyden huomiointi reittiehdotuksella ja helposti saavutettavien kohteiden suotimella
  • Kestävään, turvalliseen ja paikalliset asukkaat huomioivaan toimintaan ohjaaminen
  • Palvelun helppo käyttöönotto ilman sovelluksen lataamista

Suunnitteluhaasteen keskiössä Suomenlinnan ja sen kävijöiden monimuotoisuus

Suomenlinnassa on kymmeniä eri palveluita, vierailukohteita ja nähtävyyksiä. Ne muodostavat hyvin moninaisen kokonaisuuden yhdessä useiden vaaranpaikkojen, suljettujen alueiden ja kulkuväylien kanssa, joille ei tulisi ohjata kävijävirtoja. Alueen eri tyyppisten toimijoiden ja matkailijoiden tarpeet tuli tunnistaa ja lopulta saattaa yhteen intuitiivisesti käytettävään ja helposti saatavilla olevaan verkkosovellukseen.

1+ milj. vuosittaista kävijää

65% ulkomaalaisia kävijöitä

99% saapuu lautalla tai vesibussilla

66% vierailuista kesäaikana

800 pysyvää asukasta

50+ palvelua ja nähtävyyttä

Suomenlinnan kohdeoppaan työpöytäversio

Kuva: Palvelun lähtökohdaksi valittiin kontekstisidonnainen palvelevuus vierailua suunniteltaessa ja sen aikana. Tämä toteutuu konseptissa hyödyntämällä NFC-tageja ja paikkatietoon liittyvää dataa kuten etäisyyttä eri kohteiden ja käyttäjän välilllä. Palvelun päänäkymiksi muodostuivat navigointi (kartta), selaus (palvelukatalogi) ja suunnittelu (oman Suomenlinna-vierailun rakentaminen ja jakaminen). Palvelu suunniteltiin teknisesti progressiiviseksi web-sovellukseksi.

Palvelevuus ja älykäs opastus

Noin 60% kaikista Suomenlinnan kävijöistä on ulkomaalaisia ja pohjatiedot Suomenlinnasta ovat useimmiten olemattomat tai rajalliset. Konsepti kommunikoi Suomenlinnaa käyntikohteena esittämällä sen nähtävyydet ja palvelut visuaalisesti kartalla, tarjoamalla valmiita reittivaihtoehtoja ja esittämällä käyttäjän valintoihin perustuvan vierailun arvioidun ajallisen keston ja kävelymatkan. Palvelu myös esittää lyhimmän suositellun kävelyreitin valittuun palveluun tai suunnitelmassa olevien palveluiden välillä. Nämä konseptin ominaisuudet rohkaisevat epävarmojakin matkailijoita vierailuun.

Palvelumallilla kasvatetaan viipymää ja keskiostosta tuoden eri palveluita ja nähtävyyksiä esiin kontekstuaalisesti oikeaan aikaan paikkatietoa hyödyntämällä. Näin mahdollistetaan myös sellaisten palveluiden ja kohteiden löytäminen, joita ei välttämättä löytäisi itse tietämättä kohteesta. Palvelu pitää sisällään myös sijainnin perusteella vaihtuvat palvelusuositukset, jotka voivat olla usean yrityksen ristiinmyyntietuja tai muita matkailijan läheltä löytyviä kaupallisia elämyksiä. Laskennallista sädettä skaalataan palvelussa sijaintiin perustuen niin, että myös syrjäisemmät kohteet nousevat esiin.

Lautat ja vesibussit ovat suomenlinnakokemuksen alfa ja oomega. 99% vieraista kulkee Suomenlinnaan lautalla tai vesibussilla. Palvelu esittää vierailupäivän lautta ja vesibussiliikenteen aikatauluista aina seuraavaksi lähtevän lautan ja osaa vaihtaa oletuksena esitettävän vuoron kulkusuuntaa käyttäjän sijainnin perusteella. Jos matkailija on valinnut lautan tai vesibussin omaan suunnitelmaansa, palvelu muistuttaa kävijää hyvissä ajoin lähtevästä lautasta mantereella ja saaressa.

Ketterä työskentelytapa, käyttäjätutkimus ja avainryhmien sitouttaminen tuottavat toimivan palvelukonseptin

Projekti toteutettiin design-ajattelulle tyypillisin menetelmin iteratiivisena ja inkrementaalisena kokonaisuutena, jossa vuoroteltiin suunnittelujaksojen, työpajojen, käyttäjätestien ja katselmointien välillä noin 3kk ajan. Kun konseptin perusratkaisut olivat löytyneet, työstettiin niistä käyttöliittymän rautalankamallit. Rautalankamalleja hyödynnettiin viidessä puolistrukturoidussa käyttäjähaastattelussa sekä erillisessä Suomenlinnan hoitokunnan yhteistyötahoille tehdyssä kyselyssä. Tämän lisäksi Suomenlinnan hoitokunnan laajaa kävijätutkimustietoa hyödynnettiin suunnittelussa laajalti. Tutkimustieto ja tiiviissä vuorovaikutuksessa toiminut moniammatillinen asiantuntijaryhmä ohjasivat suunnittelutyötä koko prosessin ajan.

Covid19-pandemiasta johtuen kaikki työskentely järjestetiin poikkeuksellisesti etäyhteyksien avulla. Tilanteen vuoksi kehitimme työpajatyöskentelyä ja tehtäväksiantoja niin, että painopiste siirtyi valmistaviin tehtäviin ja työskentelymalleihin, jotka saatiin toteutettua etäyhteyden yli osallistujilla käytössä olevilla sovelluksilla. Työpajoissa oli varattu ryhmille omat virtuaalitilansa, joihin ryhmät siirtyivät yhteisestä tilasta työstämään työpajatehtäviä. Työskentelytavan poikkeuksellisuudesta huolimatta työskentely oli sujuvaa ja tuloksellista.

Kartta on palvelun oletustoiminto. Kartta esittää visuaalisesti kohteet suhteessa omaan sijaintiin ja klusteroi paljon kohteita sisältävät alueet. Sininen reitti on yleinen suositeltu reitti ja se näkyy karttapohjalla aina.
Kartta on palvelun oletustoiminto. Kartta esittää visuaalisesti kohteet suhteessa omaan sijaintiin ja klusteroi paljon kohteita sisältävät alueet. Sininen reitti on yleinen suositeltu reitti ja se näkyy karttapohjalla aina.
Palvelu esittää minkä tahansa palvelukategorian kaikki kohteet tai sanahaun tulokset kartalla. Käyttäjä voi valita ja pyytää reittiä haluamaansa kohteeseen.
Palvelu esittää minkä tahansa palvelukategorian kaikki kohteet tai sanahaun tulokset kartalla. Käyttäjä voi valita ja pyytää reittiä haluamaansa kohteeseen.
Kohdeopas toimii myös navigaattorina. Palvelu laskee ja esittää lyhimmän suositellun kävelyreitin kohteeseen.
Kohdeopas toimii myös navigaattorina. Palvelu laskee ja esittää lyhimmän suositellun kävelyreitin kohteeseen.
Monella ulkomaalaisella matkailijalla ei ole toimivaa tai riittävän edullista datayhteyttä. Osa toiminnoista ei ole käytettävissä ilman datayhteyttä ja palvelu ilmoittaa tästä käyttäjälle. Palvelu välimuistittaa koko katalogin ja palvelu on käytettävissä rajoitetuin ominaisuuksin.
Monella ulkomaalaisella matkailijalla ei ole toimivaa tai riittävän edullista datayhteyttä. Osa toiminnoista ei ole käytettävissä ilman datayhteyttä ja palvelu ilmoittaa tästä käyttäjälle. Palvelu välimuistittaa koko katalogin ja palvelu on käytettävissä rajoitetuin ominaisuuksin.
Jokaisesta palvelusta ja kohteesta löytyy kattavat tiedot aukioloaikoineen ja tapahtumineen. Kohdekorteille voi lisätä tietoja lisäpalveluista tai kohteen historiallisista vaiheista.
Jokaisesta palvelusta ja kohteesta löytyy kattavat tiedot aukioloaikoineen ja tapahtumineen. Kohdekorteille voi lisätä tietoja lisäpalveluista tai kohteen historiallisista vaiheista.
Suositeltavat reitit on suunniteltu eri tyyppisille kävijöille ja rohkaisee vierailuun vaikka kohde ei olisi tuttu.
Suositeltavat reitit on suunniteltu eri tyyppisille kävijöille ja rohkaisee vierailuun vaikka kohde ei olisi tuttu.
Esteettömyyden huomiointi asetettiin erityisesti huomioitavaksi kohderyhmäksi. Saavutettava reitti asettaa katalogiin suodattimen ja käyttäjälle esitetään useimmille liikuntarajoitteisille sopivia kohteista.
Esteettömyyden huomiointi asetettiin erityisesti huomioitavaksi kohderyhmäksi. Saavutettava reitti asettaa katalogiin suodattimen ja käyttäjälle esitetään useimmille liikuntarajoitteisille sopivia kohteista.
Suunnittelutyökalulla voi rakentaa oman Suomenlinna-kokemuksen ja jakaa sen ystäville. Työkalu laskee etäisyyksiä edellisestä kohteesta ja ehdottaa seuraavaksi sitä lähellä olevia nähtävyyksiä ja kohteita.
Suunnittelutyökalulla voi rakentaa oman Suomenlinna-kokemuksen ja jakaa sen ystäville. Työkalu laskee etäisyyksiä edellisestä kohteesta ja ehdottaa seuraavaksi sitä lähellä olevia nähtävyyksiä ja kohteita.
Palvelu hyödyntää rajapintoja lauttaliikenteen esittämiseen. Seuraavaksi lähtevä lautta esitetään oletuksena ja lähtösuunta päätellään käyttäjän sijainnista.
Palvelu hyödyntää rajapintoja lauttaliikenteen esittämiseen. Seuraavaksi lähtevä lautta esitetään oletuksena ja lähtösuunta päätellään käyttäjän sijainnista.
Suunnittelutyökaluun voi luoda oman vierailunsa rungon ja jakaa sen myös ystäville. Palvelu laskee kävelyreitin ja vierailun keston automaattisesti.
Suunnittelutyökaluun voi luoda oman vierailunsa rungon ja jakaa sen myös ystäville. Palvelu laskee kävelyreitin ja vierailun keston automaattisesti.
Eri intressiryhmille suunniteltuja kohdetyyppejä voi suodattaa. Pikasuodattimiksi valikoituivat saavutettavat palvelut, historialliset kohteet, kasvatukselliset kohteet ja valittuna päivän avoinna olevat kohteet.
Eri intressiryhmille suunniteltuja kohdetyyppejä voi suodattaa. Pikasuodattimiksi valikoituivat saavutettavat palvelut, historialliset kohteet, kasvatukselliset kohteet ja valittuna päivän avoinna olevat kohteet.
Palvelu esittää karttapohjalla ja kohdekorteilla palvelujen aukioloajat käyttäjän valitseman vierailupäivän mukaan. Käyttäjä voi selata myös vain valittuna päivänä avoinna olevia kohteita.
Palvelu esittää karttapohjalla ja kohdekorteilla palvelujen aukioloajat käyttäjän valitseman vierailupäivän mukaan. Käyttäjä voi selata myös vain valittuna päivänä avoinna olevia kohteita.
Suljetut alueet kuten kasarmi ja vankila merkitään karttapohjaan intuitiivisella tyylillä ja käyttäjä saa aluetta painaessaan lisätietoja siitä, miksi alue on suljettu.
Suljetut alueet kuten kasarmi ja vankila merkitään karttapohjaan intuitiivisella tyylillä ja käyttäjä saa aluetta painaessaan lisätietoja siitä, miksi alue on suljettu.
Suomenlinnassa on monia vaaranpaikkoja. Nämä ovat useimmiten tiettyjä polkuja tai kohteita, joissa on putoamisvaara. Alueet on merkitty karttapohjaan.
Suomenlinnassa on monia vaaranpaikkoja. Nämä ovat useimmiten tiettyjä polkuja tai kohteita, joissa on putoamisvaara. Alueet on merkitty karttapohjaan.
Asutut alueet voivat olla hyvinkin lähellä kulkureittejä ja nähtävyyksiä. Matkailijoita opastetaan asukkaita huomioivaan toimintaan merkitsemällä asutut alueet karttapohjaan, tarjoamalla tieota asutuista alueista ja blokkaamalla asutut alueet reitityksen ulkopuolelle.
Asutut alueet voivat olla hyvinkin lähellä kulkureittejä ja nähtävyyksiä. Matkailijoita opastetaan asukkaita huomioivaan toimintaan merkitsemällä asutut alueet karttapohjaan, tarjoamalla tieota asutuista alueista ja blokkaamalla asutut alueet reitityksen ulkopuolelle.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää Suomenlinnan Digioppaasta tai muista toteutuksistamme? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Jarno Malaprade

Markkinointi, palvelumuotoilu

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi

Aleksi Brunni

Projektipäällikkö, palvelumuotoilija

040 062 4078‬
aleksi.brunni@tietotalo.fi